Děkujeme, odcházíme…

By on 23.1.2019 in Ostatní oznámení

Vážení obyvatelé domu,

než odstoupím z funkce předsedy a člena výboru SVD Skuteckého, dále jen jako “SVD”, dovolte mi, abych Vám podal své vysvětlení k posledním událostem.

Ve výboru SVD jsme se snažili, abychom Vás, vlastníky, zbytečně neobtěžovali. Ale zejména představenstvo BD a jeho pár příznivců, konalo přesný opak a po večerech společně s dalšími osobami vhazovali do Vašich schránek různé lživé pamflety.

Když mě můj tchán zhruba před dvěma lety varoval a odrazoval od mého nápadu zapojit se aktivně do zdejšího SVD, bral jsem jeho varování na lehkou váhu. Plný energie a elánu jsem se naplno vrhl do činností pro SVD. Představa byla jasná, nadchnout lidi pro celkovou revitalizaci objektu – zateplení, vstupní portály, výtahy, elektro, vlastní kotelna a mnoho dalšího. Kdo by mohl být proti? Přece snad každý si přeje žít v důstojném a lepším prostředí.

První pokus o představení celkové revitalizace objektu Skuteckého jsme naplánovali na 19. členskou schůzi bytového družstva konanou dne 8. června 2017, dále jen jako “BD”. Na schůzi byla námi pozvaná představitelka společnosti DPU REVIT s.r.o., která měla prezentovat první fázi této revitalizace – zateplení a oprava lodžií. Reakce ze strany stávajícího představenstva BD na sebe nenechala dlouho čekat. Celá myšlenka celkové revitalizace a zateplení byla shozena ze stolu a označena jako pokus o spolupráci s polystyrenovou mafií. Nedlouho na to jsem se dovolil veřejně ohradit proti oznámení ze strany představenstva BD, že SVD nemá plán oprav s argumentací, že chceme k opravám přistupovat komplexně skrze celkovou revitalizaci objektu. Stačily pouze tyto dva kroky, abych byl jako člověk zařazen do kategorie “nepohodlný” pro představenstvo BD, paní Mgr. Hlouškovou a pana Ing. Rábka.

Moje činnost pro SVD však vytrvale pokračovala a tak jsem byl konečně na shromáždění dne 14.prosince 2017 navržen do výboru, kdy mělo být o mé osobě hlasováno jako o druhém v pořadí. Hlasování proběhlo, 23 vlastníků z celkových 26 bylo pro mé zvolení. Avšak co se nestalo, BD se svým mandátem 60,48% se zdrželo hlasování a to stačilo k tomu, abych nebyl zvolen. Ze strany BD to začalo být osobní. Po zvednutí určité nevole k tomuto hlasování přítomnými vlastníky jsem se narychlo nechal zařadit mezi náhradníky, kterými měli být původně pánové Dolejší a Holáň.

DŮKAZNÍ DOKUMENTY: Hlasování ze shromáždění z 14.prosince 2017  – Volba členů výboru Zítko

Zajímavé je, že pan Seman, který podle svých slov na shromáždění nedělal vůbec nic “výbor v té době nefungoval”, při hlasování o znovuzvolení BD nevadil. Svoji pozici obhajoval tím, že předá své zkušenosti. Jaké? Předsedou výboru se stal nakonec pan Králík, můj kamarád, kterého jsem krátce předtím přesvědčil ke vstupu do výboru SVD.

DŮKAZNÍ DOKUMENTY: Doporučující dopis pro výbor SVD Skuteckého po mé neúspěšné kandidatuře / Zápis shromáždění 14.prosince 2017 viz. bod 4 volba členů, dotaz pana Ružičky k činnosti pana Semana.

Nástup náhradníka do funkce aneb další bod svárů s BD.

Předseda pan Králík zhruba po 5-ti měsících z osobních důvodu ukončil činnost pro výbor, díky čemuž na jeho místo měl nastoupit zvolený náhradník. Tak to bylo řečeno na shromáždění, bohužel to nebylo podrobněji zaznamenáno v zápisu. Výbor SVD udělal chybu a to, když nešťastně použil slovo kooptace ve své výborové schůzi č. 12 (9.května 2018). Následně tuto chybu nechal opravit ve výborové schůzi č.14 (16.července 2018). Oprava této chyby byla podmíněna ze strany pana Dolejšího mojí rezignací na post předsedy SVD, kterým jsem se stal jednohlasně na předcházející výborové schůzi č. 13 (9.července 2018). Všimněte si bodu č.4, podepsáno těmi samými (pan Seman, pan Dolejší), kteří v pozdější fázi v rámci narychlo svolaných schůzí výboru č.16 a č.17 měli v úmyslu napadnout můj zápis do obchodního rejstříku. Kladu si otázku, jaká pak mohla být jejich motivace? Činnost pro SVD zcela určitě ne.

DŮKAZNÍ DOKUMENT: Zápis z výboru č. 16 ze dne 27.srpna 2018 vč. přílohy – Odvolání proti rozhodnutí o zápisu pana Jana Zítko jako člena výboru

Volba náhradníků proběhla zcela v souladu se zákonem a našimi stanovami. Žádosti o zápis do obchodního rejstříku bylo ze strany rejstříkového soudu vyhověno a 16. srpna 2018 jsem byl zapsán.

Samozřejmě toto zjištění vyvolalo na straně stávajícího představenstva BD velkou nevoli a tak tento zápis napadlo u Městského soudu (26.září 2018). Městský soud všechny body žaloby zamítl (3.října 2018), BD však s rozhodnutím nesouhlasilo a zaslalo odvolání k vrchnímu soudu (18.října 2018). Stejného názoru byl ovšem také vrchní soud a tak všechny jejich žaloby zamítl (18.prosince 2018) !! To se to soudí za družstevní peníze!

BD mělo v úmyslu mi v podstatě zamezit přístup k bankovnímu účtu, datové schránce a vystupovat za SVD. Zcela neúspěšně, i když dokonce získali zastání od části kontrolní komise SVD!

Představenstvo BD – paní Hloušková a pan Rábek – spustilo lavinu útoků a napadání všeho, co vůbec bylo možné napadnout. Zároveň jsme odsoudili naplánované shromáždění (28.června 2018) k neúspěchu, neboť všechny body byly následně napadeny a proto byly raději v zápise vyškrtnuty z důvodu nepřipravenosti. Zajímavé je si všimnout jediného proběhnutého hlasování viz. zápis bod 5. – “Hlasování o opravě vstupních portálů”, kdy výbor SVD v čele s panem Dolejším zpracoval technickou dokumentaci pro tento bod. Tohoto hlasování se zdrželo, jak jinak než BD s 48,91% z přítomných hlasů a samozřejmě tento krok stačil k tomu, aby návrh nebyl přijat. Pan Dolejší vzápětí přímo na shromáždění napsal svoji rezignaci viz. zápis ze shromáždění a výborová schůze č.13 (9.července 2018). Upřímně, ani se mu nedivím, měsíce práce a pak jedním hlasem bezdůvodně smeteno ze stolu.

DŮKAZNÍ DOKUMENTY: Zápis shromáždění 28.června  2018 bod č.5 / Hlasování o opravě vstupních portálů / Jediné oficiální právní stanovisko ze strany advokátní kanceláře pana Drhy k volbě náhradníků / Vyjádření potenciální nové správcovské firmy Paragrafs s.r.o. k volbě náhradníka

Od tohoto červnového shromáždění se naplno rozštěpil i výbor SVD. Jedni zpochybňující mé členství ve výboru (pan Seman, pan Dolejší) na straně s BD a druzí, co naopak prozřeli a začali podporovat plně má rozhodnutí (paní Kabrhelová, pan Holáň). Celou situaci navíc začala komplikovat i správcovská firma DOSPRA, spol. s r.o., která odmítala vykonávat činnosti dle našich požadavků a smlouvy, např. předávat pravidelné zprávy o hospodaření – SVD nemá od správce k dnešnímu dni informace o svém hospodaření. Mimochodem ta samá správcovská firma provádí správu i BD a SVJ Laudova a jde představenstvu BD více než na ruku – v podstatě podle pokynů představenstva BD koná i v našem SVD.

DŮKAZNÍ DOKUMENT: Zápis z výboru č. 15 ze dne 20.srpna 2018 bod č.3 zdůvodnění paní Kabrhelové k zaslání zápisu do OR ”z důvodu zabezpečení chodu výboru a nemožnosti komunikace se správcovskou firmou”

Od nástupu pana Holáně výbor začal téměř fungovat a na výborové schůzi č.17 jsem byl opětovně zvolen předsedou výboru SVD. Bohužel, namísto aby celý výbor držel v těchto situacích pevně při sobě, pan Seman dělal pravý opak. Současně na této výborové schůzi byla podána výpověď správcovské firmě Dospra, se kterou byl výbor SVD dlouhodobě nespokojen viz. informace o stavu spolupráce se správcem bod č.10.

Výborovou schůzi č.18 (17.září 2018) si pan Seman po celou dobu tajně nahrával a když jsem si tohoto nahrávání povšiml a konfrontoval ho, odpověděl, že vše má pro osobní účely a že tak jedná z důvodu, protože do zápisu výborové schůze nebyly zaznamenány jeho připomínky, které se týkaly jeho neustálé snahy zpochybňovat členy výboru. Na této výborové schůzi byla podána taktéž výpověď správcovské firmě Dospra. Výpověď byla k 31.prosinci 2018.

Z důvodu přetrvávající nespokojenosti v zápisu výboru č. 24 bod č.5 z 24.listopadu 2018 byly správcovské firmě pozastaveny platby do doby sjednání nápravy. Přestože byly výborem SVD pozastaveny platby, pan Seman pravidelně chodí na bankovní účet a tyto platby dále neoprávněně autorizuje a odesílá – jako jeden z mála má přístup k bance.

Mezím představenstvo BD aktivně napadalo každé shromáždění, ať už soudní cestou, viz. příloha zápisu z výborové schůze č.27 z 11.prosince 2018 – Usnesení Městského soudu v Praze zápisu, nebo svým přístupem, kdy pravidelně odchází po zahájení a činí tak každá svolaná shromáždění neusnášenischopná (zápis ze shromáždění z 25.října 2018 nebo zápis ze shromáždění z 22.listopadu 2018).

Dokonce o mně “někdo” začal šířit fámy, že mám mimomanželský poměr. Tato lživá  zpráva mě navíc zastihla v době, kdy jsem jezdil za manželkou do porodnice! Představenstvo BD se neštítí ani veřejně obvinit členy výboru SVD pro údajné podvodné jednání a následovně podává podněty na PČR. Výbor SVD se o těchto obviněních dozvídá až na základě pohybu spisové dokumentace. Samozřejmě všechna obvinění byla odložena. A takhle by se dalo pokračovat ještě na další dvě až tři stránky toho,  co se za poslední rok okolo SVD odehrálo….

Poslední snaha zde něco změnit bylo vypsání hlasování prostřednictvím Per Rollam. Cílem bylo především zpřetrhat vazby mezi správcovskou firmou Dospa, bytovým družstvem a SVD Skuteckého a získat jako správce SVD někoho, kdo bude fungovat pro SVD a ne proti němu. Zároveň jsme chtěli vyřešit ty nejpalčivější problémy o kterých nám pravidelně píšete, tj. nefunkční, věčně otevřené a bouchající dveře, osvětlení ve společných prostorách, stále praskající žárovky, svícení bez přestání atd. Bohužel o pár procent toto hlasování opět nevyšlo, stačila “náhodná” neúčast těch pár výše zmíněných viz. tabulka hlasování. Samozřejmě i toto hlasování bylo napadeno, tentokrát ze strany kontrolní komise (dále jen KK), tedy abych byl přesnější, napadení bylo ze strany pana Přívětivého, neboť člen KK pan Heřman hlasoval a byl pro schválení všech navržených bodů! Stejně se osobně domnívám, že text distribuován do Vašich schránek má s panem Přívětivým společný maximálně tak jeho podpis, ale za samotným obsahem se opět skrývají stále Ti stejní lidé. Nechápu, že tak vzdělaný člověk tak lehce naletěl těm lžím a pomluvám.

Vážení sousedé,

byl jsem naivní a věřil jsem, že dokážeme ledacos změnit, ale stačilo pouze dělat věci jinak, abychom upadli v nemilost BD. BD má peněz na právníky dost a zdá se, že členy družstva moc nezajímá, kam jdou jejich peníze. Snažili jsme se s tím poměrně dlouho bojovat a být přínosní pro toto společenství (opravená střecha, zprovozněna tělocvična pro členské schůze, nové ventily na stupačkách teplé vody, zveřejněné všechny dokumenty a mnoho dalšího, viz. výborové schůze k naší činnosti.), ale i my jsme v samotném důsledku jen lidé, mající svou trpělivost a meze. Vzhledem ke všem sporům s výkonem funkce jsme se rozhodli s paní Kabrhelovou a panem Holáňem odstoupit – zápis z výborové schůze č.26 (3.prosince 2018) a zápis z výborové schůze č.20 (1.října 2018). Víme, že je to chyba, ale taky víme, že chceme mít už od zdejších záležitostí pokoj. Věřte nám, že jakmile se o Vás začnou šířit nepravdy a lži, není to nic příjemného. Nějakou dobu dokážete vzdorovat, ale jsou-li útoky směřovány na každé vaše rozhodnutí, je to natolik vysilující, že chuť pokračovat vyprchá. Je nezbytné, aby lidé, kteří bydlí pod jednou střechou řekli konečně hlasitě NE, takhle to nechceme! a začali se o stávající stav aktivně zajímat! Když dojde na lámání chleba, mnozí ani nedorazí na plánovaná shromáždění.

Pár mých doporučení na závěr:

  • Nedovolte rozkrást peníze na správu a údržbu našeho objektu! (k 21.lednu 2019 je na účtu SVD Skuteckého 4 773 541,46 Kč, to je dostatek finančních prostředků na realizaci všech rekonstrukcí v rámci navrhovaných usnesení pro shromáždění vlastníků pořádaného tento čtvrtek – 24.ledna 2019 od 18:00 hod. v prostorách tělocvičny v objektu 1379);
  • Nezbavujte se lehkomyslně členství v bytovém družstvu!
  • Stejně tak byste se měli zajímat o hospodaření bytového družstva, které je ztrátové a podle vyjádření kontrolní komise BD se nepodařilo dohledat 1,8 milionu Kč! Kdy jste naposled viděli nějaký přehled stavu hospodaření BD?
  • Nedovolte schválit směrnici bytového družstva č.9 – Pravidla pro pronájem bytových a nebytových jednotek; Domnívám se, že je to způsob, jak chtějí představitelé BD levně přijít k bytu!
  • Nedovolte si nechat diktovat, za jakých podmínek představenstvo BD bude a nebude pracovat! Komentovaný návrh k členské schůzi – návrh usnesení č.13;
  • a hlavně nedovolte, aby pan Seman usedl opět ve výboru. Zaručeně v něm totiž otráví každého nového člena!

Závěrem bych rád poděkoval lidem, kteří mi věřili a stáli za mnou. Především pak Lence Kabrhelové a Radomíru Holáňovi! Děkuji všem, kteří odevzdali dotazník Per Rollam a není jim stávající situace lhostejná a děkuji taky všem sousedům, s kterými jsem se seznámil a našel společnou řeč! Na závěr děkuji své manželce a tchánovi za rady, abych se na to už vykašlal a i když jsem dlouhou dobu nedbal jejich rad, tak mi byli vždy oporou!

Jan Zítko

předseda SVD Skuteckého