Výsledek hlasování Per-rollam

By on 15.1.2019 in Oznámení výboru

Vážení obyvatelé domu,

předně bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru! Vrátilo se nám neskutečných 52 hlasovacích lístků z celkových 64 vydaných! Tj. pouze 12 vlastníků bytových jednotek se neúčastnilo tohoto hlasování! DĚKUJEME! Hlasování prostřednictvím per-rollam bylo usnášenischopné, na hlasování se podílelo 109 053 hlasů z celkového množství 210 141 hlasů tj. procentuální účast 52,99%. Pro přijetí dle stanov čl.9 odst. 4) je potřeba nadpoloviční většina všech vlastníků. Bohužel však ani jedno z navržených usnesení nezískalo nezbytnou většinu 50 a více procent a nebylo tak žádné z nich přijato.

Pro schválení správcovské firmy hlasovalo 44,56%, pro rekonstrukci vstupních portálů hlasovalo 46,24% a pro rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách hlasovalo 47,33%.

Podklady o tom, jak kdo hlasoval a celkové výsledky najdete v Dokumentech.

Návrh usnesení č.1 – Schválení správcovské firmy

Shromáždění vlastníků souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Paragrafs s.r.o., na základě předložené nabídky o výkonu správy objektu a pověřuje výbor SV k podepsání smlouvy tak, aby nedošlo k přerušení činností správce a od 1. ledna 2019 byla plně zajištěná správa pozemku a bytového domu.

HLASOVÁNÍ:

PRO 44,56%PROTI 3,56%ZDRŽEL SE 4,78%

Usnesení č.1 tímto hlasováním nebylo přijato!

Návrh usnesení č.2 – Schválení rekonstrukce vstupních portálů

Shromáždění schvaluje rekonstrukci vstupních portálu  a pověřuje výbor SV k realizaci rekonstrukce na objektech Skuteckého 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 do maximálně výše 2 000 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:

PRO 46,24%PROTI 5,02%ZDRŽEL SE 1,74%

Usnesení č.2 tímto hlasováním nebylo přijato!

Návrh usnesení č.3 – Schválení rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách

Shromáždění schvaluje rekonstrukci osvětlení společných prostor a pověřuje výbor SV k realizaci v objektech Skuteckého 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 do maximálně výše 300 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:

PRO 47,33%PROTI 2,83%ZDRŽEL SE 2,83%

Usnesení č.3 tímto hlasováním nebylo přijato!